Školství

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Školství je obecný termín zahrnující vzdělávání ve všech jeho formách, instituce zabezpečující vzdělávání a podpůrné služby, samotné pracovníky zajišťující vzdělávání a podpůrné služby, jakož i legislativní rámec upravující poskytování vzdělávání a služeb.

Obsah

Formy vzdělávání v ČR

Instituce zabezpečující vzdělávání v ČR

Pracovníci ve školství v ČR

Legislativní rámec v ČR

Systém školství v České republice

Prameny:

Orgány podílející se ve správě školství

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Česká školní inspekce

Orgány kraje

Orgány obcí

Zřizovatelé škol a školských zařízení:

Výchovně vzdělávací soustava

Je to soustava orgánů, jejichž úkolem je zajišťovat výchovu a vzdělávání

Předškolní zařízení

Školská zařízení

Školy

Podle zřizovatele:

Podle úrovně vzdělání:

Základní školy Mají 2 stupně (1.–5. třída, 6.–9. třída). Povinná školní docházka začíná nabytím 6 let, před zahájením školního roku, ale pokud je dítě špatně rozvinuto psychicky nebo fyzicky, může být odložena (rozhoduje ředitel školy). Trvá 9 let a zřizuje je obec. Mezi základní školy patří také Základní umělecké školy (vzdělání v určitém oboru – hudby, dramatické oboru apod.) a Základní speciální školy (pro žáky, kteří potřebují pomalejší postup). Učiliště Poskytují střední vzdělání. Jsou zvláštním typem střední školy. Připravují své učně na zaměstnání. Kategorie:

Střední školy

Střední škola trvá 4 roky – maturitní zkouška – maturitní vysvědčení. Lze ji studovat denní nebo dálkovou formou. SŠ jsou povinny vést:

Vyšší odborné školy Poskytují vyšší vzdělání. Navazuje na studium na středních školách, připravují na výkon odborných činností. Jsou zakončeny absolutoriem (teoretická zkouška + vypracování a obhajoba absolventské práce). Po ukončení se získává titul Dis (diplomovaný specialista), studuje se 2-3 roky a dokladem je diplom.

Zásady a cíle vzdělávání

Vzdělávací programy

Národní vzdělávací program Vypracovává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Musí být schválen vládou a poté ještě Parlamentem ČR, aby vstoupil v platnost. Je východiskem pro zpracování rámcových vzdělávacích programů (nadřízenost). Upravuje ho školský zákon, ve kterém jsou uvedeny rozpracované cíle vzdělávání, vymezuje oblasti vzdělávání, vymezuje obsah vzdělávání a je zpracováván pro všechny školy na území ČR. Rámcové vzdělávací programy Vycházejí z národního vzdělávacího programu. Jsou závazné pro školní vzdělávací programy. Zpracovává je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a konzultuje to s ostatními ministerstvy. Jsou zpracovávány pro jednotlivé obory vzdělávání. Zahrnují – obsah, rozsah vzdělávání, pravidla pro průběh vzdělávání, pravidla pro ukončení vzdělání. Jsou závazné pro tvorbu učebnic. Školní vzdělávací programy Upravují vzdělávání pro konkrétní školy a dále pro jednotlivé předměty (skupiny předmětů). Jsou zpracovávány ředitelem školy. Vycházejí z rámcových vzdělávacích programů. Učí se podle tematických plánů.

Studijní programy na VŠ

Bakalářský studijní program Je zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak ke studiu v magisterském SP. Standardní doba studia činí 2-4 roky. Studium je zakončeno složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Po absolvování náleží absolventu titul bakalář Bc., BcA – bakalář umění. Magisterský studijní program Navazuje na bakalářský SP (1-3 roky) nebo je realizován samostatně (4-6 let). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oboru lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium zakončuje státní rigorózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Tituly: Ing. – inženýr, oblast ekonomie, technických věd, zemědělství a lesnictví
Ing.arch. – oblast architektury
MUDr. – doktor medicíny, oblast lékařství
MDDr. – zubní lékařství
MVDr. – doktor veterinární medicíny, oblast vet. Lékařství a hygieny
Mgr. – ostatní obory, MgA.- umění. Absolventi, kteří získali titul Mgr., můžou poté složit ještě státní rigorózní zkoušku a dostanou nový titul:
JUDr. – doktor práv
PhDr. – psychologie, pedagogika, společenské vědy
RNDr. – doktor přírodní vědy
ThDr. – doktor teologie
PharmDr. – doktor farmacie
ThLic. – licenciát teologie
Doktorský studijní program Navazuje na magisterský SP, doba studia – 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba disertační práce. Studium probíhá podle individuálního SP pod vedením školitele. Tituly: Ph.D. – doktor
Th.D. – doktor teologie

Vysoké školy

Je to nejvyšší článek výchovně vzdělávací soustavy (už nejsou vyšší školy). Jsou vrcholná centra vzdělanosti, poznání a tvůrčího myšlení. Jsou to právnické osoby (každá škola). Dělení VŠ

Univerzitní VŠ se liší členěním (člení se na fakulty) a stupněm dosaženého vzdělání. Poskytují bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání. Neuniverzitní VŠ poskytují pouze bakalářské vzdělání (magisterské pouze na zažádání). Státní VŠ – vojenské a policejní VŠ Úkoly VŠ:

Akademická obec Je to VŠ (také akademická půda, akademická čtvrthodinka)
- tvoří ji pedagogičtí pracovníci VŠ a studenti.
Akademická práva a svobody Jsou to práva a svobody akademické obce

Na VŠ se nesmí konat politická agitace, politická shromáždění, manifestace apod.

Veřejná VŠ

PO, zřizuje, ruší a může se sloučit, splynou (pouze s veřejnou VŠ) a rozdělit (veřejná VŠ na veřejné VŠ) na základě zákona.

Orgány veřejné VŠ

Akademický senát Orgán VŠ, je složen z členů akademické obce (pedagogové a alespoň 1/3 studentů). Členy volí akademická obec a musí mít alespoň 11 členů. Funkční období na 3 roky. Úkoly:

Členem nemůže být rektor, prorektor, děkan, proděkan. Rektor Vrcholný představitel VŠ. Jmenuje a odvolává ho prezident, na návrh akademického senátu. Funkční období je 3leté a může být rektorem max. 2x po sobě. Zastupuje ho prorektor. Vědecká rada Je tvořena významnými představiteli oboru, ve kterém VŠ působí.

Funkční období není stanoveno. Správní rada Je tvořena lidmi mimo danou VŠ (představitel veřejného života, představitel státní správy a samosprávy), musí mít alespoň 9 členů (dělitelných 3). Zabývá se majetkovými otázkami, členy jmenuje ministr školství.

Kvestor Je odpovědný za vnitřní správu VŠ a hospodaření VŠ. Jmenuje ho rektor. Disciplinární komise Je složena s akademické obce (pedagogové a alespoň ½ studentů), projednává disciplinární přestupky studentů. Funkční období je 2leté. Vnitřní předpisy VVŠ

Statut – vnitřní předpis VŠ, který je zaevidován u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a obsahuje – jaké jsou tam fakulty, orgány a jaké poskytuje VŠ vzdělání.

Hospodaření VVŠ

VŠ sestavuje každoročně rozpočet, podle kterého hospodaří. Rozpočet se sestavuje na 1 kalendářní rok, za hospodaření VŠ je odpovědný rektor, ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Příjmy VVŠ:

Rozpočet se musí sestavovat jako vyrovnaný. Stát za závazky VVŠ nezodpovídá. VVŠ vede podvojné účetnictví. Zřizuje povinně 4 fondy:

Dělení VVŠ

Fakulta Je to součást VŠ, na které se vyučuje určitý studijní program. Dále se dělí na katedry.

Orgány fakulty

Děkan Stojí v čele fakulty, funkční období je 3leté a max. 2 x po sobě. Je jmenován a odvoláván rektorem na návrh akademického senátu fakulty. Zastupuje ho proděkan (jmenovaný děkanem). Tajemník Jmenuje a odvolává ho děkan. Je zodpovědný za hospodaření fakulty.

Soukromé VŠ

Může provozovat pouze PO, která má sídlo v některém z členských států EU. Potřebuje souhlas ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a t na základě žádosti. Náležitosti žádosti

Když do 2 let od nabytí právní moci souhlasu nezačne škola svou činnost, tak souhlas zaniká. Ministerstvo musí o podání žádosti rozhodnout ve lhůtě 150 dnů od doručení žádosti. Jestliže má ministerstvo za to, že SVŠ nebude moci zajistit své fungování (z různých důvodů), neudělí povolení. Jsou-li navrhované vnitřní předpisy v rozporu se zákonem, tak neudělí povolení. Pokud navrhované studijní programy nezískaly souhlas akreditační komise – nebude uděleno. Povolení k provozování SVŠ je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce (sloučení, rozdělení, splynutí..). Ministerstvo může souhlas odejmout pokud škola vykazuje ve své činnosti závažné nedostatky, nebo pokud závažným způsobem porušuje povinnosti, které jí ukládají právní předpisy.

Financování SVŠ

2 typy příjmů:

Povinnosti SVŠ

Má stejné povinnosti, které zákon ukládá všem VŠ a další, které zákon ukládá pouze soukromým VŠ.

Studium na VŠ

Přijetí ke studiu na VŠ Uchazeč musí splnit zákonem stanovené podmínky:

VŠ si může stanovit ještě další podmínky:

Před termínem podávání přihlášek je VŠ povinna zveřejnit informace o:

Přerušení studia na VŠ

Ukončení studia na VŠ

Dokladem o řádném ukončení studia je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní zkoušce.

Poplatky spojené se studiem

SVŠ si může stanovit poplatky, které chce. Druh a výše poplatků jsou uvedeny ve vnitřních předpisech. VVŠ stanovuje poplatky zákon. Sami mohou stanovit jen:

VVŠ je povinna zveřejnit výši poplatků spojených se studiem na příští akademický rok, ještě před termínem podávání přihlášek. Poplatky jsou příjmem stipendijního fondu VŠ. Rektor může rozhodnout o prominutí, snížení poplatku nebo odložení splatnosti při ohledu na studijní výsledky a soc. situaci studenta.

Matrika studentů

VŠ je povinna vést matriku studentů. Slouží k evidenci studentů, k rozpočtovým a statistickým účelům. Do matriky studentů se zapisují:

Matrika studentů je neveřejná, může do ní nahlížet pouze osoba, která osvědčila právní zájem.

Výkon státní správy na úseku vysokého školství

Ústředním orgánem je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace